คณะกรรมการบริษัท


ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข

ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร

คุณยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข

รองกรรมการ,
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณรัตนา สถิรามน

กรรมการ